Bonita klimatu z hlediska výskytu bezvětří

zpět na seznam

Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Vrstva vznikla interpolací uzlových bodů četností bezvětří v hladině 10 m nad terénem. Výsledná vrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 22.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(557.2 KB)

Download

DXF
(244.2 KB)

Download

GML
(174.5 KB)

Download

Shapefile
(192.9 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(650.4 KB)

Download

DXF
(320.8 KB)

Download

GML
(254.4 KB)

Download

Shapefile
(193.0 KB)