Bonita klimatu z hlediska oslunění

zpět na seznam

Data byla vytvořená pomocí prostředku ArcGIS 9.2, Spatial Analyst. Vrstva byla převedena z rastrové vrstvy bonita, s horizontálním rozlišením 25m. Pro realizaci této mapy byla využita tato data: Digitalní referenční mapa Praha-bloková mapa budovy Liniová vrstva uličních úseku Vektorová data tématické vrstvy Úpn-doprava-liniová vrstva silniční sítě Výstupy z Modelového hodnocení kvality ovzduší v Praze-aktualizace 2006 firmou ATEM s.r.o. Digitální model terénu DMR25 Ortofotosnímky ČR.Vrstva vznikla na základě algoritmu pro výpočet globální solární radiace.Výslednávrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Kontaktní osoba: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lejskova@ipr.praha.eu)
Poslední aktualizace: 22.10.2015
Metadata  XML Metadata 

WGS 84

Download

GeoJSON
(2.5 MB)

Download

DXF
(979.7 KB)

Download

GML
(766.1 KB)

Download

Shapefile
(862.1 KB)

S-JTSK

Download

GeoJSON
(2.9 MB)

Download

DXF
(1.1 MB)

Download

GML
(985.8 KB)

Download

Shapefile
(748.2 KB)