Legislativa

15.12 2010

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, směrnic a závazných dokumentů hl. m. Prahy týkající se oblasti správy a rozvoje GIS hl. m. Prahy

Činnosti týkající se správy, distribuce a zpřístupnění geografických dat a služeb, vývoje aplikací a souvisejících aktivit jsou usměrňovány několika tematickými okruhy právních předpisů:

 

Vymezení a organizace činností IPR Praha a pravidla nakládání s daty

 

Zřizovací listina Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy – vydaná na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/2 ze dne 7.11.2013, vymezuje hlavní činnosti IPR Praha. Podrobná specifikace úkolů je provedena v článku VI. Zřizovací listiny.

 

Vymezení potřeby Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy - vydaná na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/49 ze dne 12.12.2013, vymezuje základní poptávku po obsahu a parametrech základního mapového díla pro agendy a činnosti veřejné správy hl. m. Prahy.

 

Strategie rozvoje GIS hl. m. Prahy

 

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy - uvedená v Příloze č.1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2587 ze dne 30.9.2014, definují zásady poskytování geografických dat hl. m. Prahy pro koncové uživatele, podmínky poskytování a vymezení zvýhodněných skupin uživatelů. 

 

Analýza a návrh koncepce IS o životním prostředí v Praze (IOŽIP)

 

Činnosti ve vztahu k územnímu plánování a stavebnímu řízení

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. – definující mj. základní úkoly úřadů územního plánování pořizovat a aktualizovat územně plánovacích podklady a dokumentace. Z hlediska správy geodat je významné zejména zakotvení povinností vlastníků technické a dopravní infrastruktury poskytovat údaje do systému UAP, a možnost využívat tyto údaje také pro správu a vedení technické mapy obce. Pro vedení technické mapy obce je také podstatné zakotvení povinnosti stavebníka předkládat stavebnímu úřadu v definovaných případech dokumentaci skutečného provedení stavby.

Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti – je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 183/2006 Sb. a určuje podrobnější požadavky na tyto dokumentace. Z hlediska správy geodat jsou zejména významné přílohy A a B, definující povinný výčet jevů Územně analytických podkladů.

Vyhláška č.526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a upravuje obsahové náležitosti ohlášení stavby, oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, ohlášení o odstranění stavby, zejména významná Příloha č.4, část B, (Oznámení o užívání stavby), která se týká dokumentace geodetických prací a skutečného provedení stavby nebo podrobněji: bod 2. (doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím) a bod 4. Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci).

Normy vztahující se ke správě Technické mapy obce a poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
Vyhláška ČÚZK č. 233/2010 o základním obsahu technické mapy obce – stanovující základní výčet obsahu technické mapy obce v členění naivky polohopisu, výškopisu, popisu technické mapy obce a metadatech o prvcích technické mapy obce.

Vyhláška č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky – upravující podmínky pro poskytování údajů z katastru nemovitostí, formy poskytování a jejich úplaty. URM je na základě zvláštní smlouvy s ČUZK poskytovatelem údajů, činnost se řídí touto vyhláškou.

Směrnice INSPIRE

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) – definuje požadavky na správu a zpřístupnění prostorových dat pro zajištění maximální využitelnosti pro orgány veřejné správy napříč členskými státy EU. Definuje povinnosti členských států, resp. orgánů veřejné správy v oblasti standardizace dat a metadat a způsobu jejich zpřístupnění formou www služeb. Transpozice směrnice INSPIRE do právního řádu ČR je provedena novelou zákona č. 380/2009 Sb.
Zákon č. 380/2009 Sb. o právu na informace o životním prostředí – zakotvující zřízení Národního geoportálu INSPIRE, povinné subjekty s povinností poskytovat prostorová data a metadata v souladu s požadavky směrnice INSPIRE, definice tematických okruhů dat zahrnutých v rámci směrnice, služeb, metadat, pravidel pro zpřístupnění dat a další podmínky.Technické standardy pro podrobnou specifikaci INSPIRE jsou postupně vydávány Evropskou komisí a transponovány do českého právního prostředí. Aktuální přehled procesu transpozice je k dispozici na www stránkách INSPIRE CZ – http://inspire.gov.cz. Významná jsou zejména Implementační pravidla, týkající se metadat, specifikace dat, síťových služeb, sdílení dat a monitoringu a reportingu.

Magistrát hl. m. Prahy/URM je v kontextu INSPIRE povinným subjektem ve vztahu k vybraným tematickým datovým sadám vztahující se zejména k příloze III směrnice INSPIRE.

Obecné právní předpisy ve vztahu k Informačnímu systému o území
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – definujícími základní povinnosti úřadů veřejné správy poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy - definující práva a povinnosti související s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech - vymezující obsah základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a zřizujícím Správu základních registrů. Základními registry jsou definovány Registr obyvatel, Registr osob, Registr územní identifikace a Registr práv a povinností.
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů – upravuje mj. práva a povinnosti při zpracování osobních údajů