Poskytování dat

31.03 2015

Informace pro geodety, projektanty, stavebníky a další zájemce o digitální mapová data hl. m. Prahy, podmínky získání dat, kontakty na výdejní pracoviště, informace o přejímce dokumentací skutečného provedení stavby.

Upozornění:

Dne 1. 4. 2015 vstoupí v platnost nová Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy, schválená Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2587 ze dne 30. 9. 2014.

Tato pravidla zjednodušují a rozšiřují bezplatné poskytování dat a rozšiřují způsob poskytování formou mapových prohlížecích a stahovacích služeb a formou typizovaných souborů dat (open data).

Upozornění:
Dne 31.3.2013 byl ukončen projekt Digitální mapa Prahy, jehož součástí byla aktualizace dat. Data Digitální mapy Prahy jsou poskytována ve standardním režimu, nebudou však do zahájení návazného projektu aktualizována.

Data a datové výstupy poskytované za asistence dodavatele jsou zpoplatněny manipulačními poplatky uvedenými  v "Ceníku dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy"

Drobné výdeje základních dat digitálních mapových podkladů jsou poskytované bezplatně prostřednictvím elektronických služeb dálkového přístupu.
Aplikace je přístupná na adrese http://evydej.iprpraha.cz.

 

Poskytování dat a výstupů odborům Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem, příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, příspěvkovým organizacím zřízeným městskými částmi

Dle Článku III. „Pravidel“ poskytuje IPR Praha odborům Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem, příspěvkovým organizacím  zřízeným hlavním městem Prahou a příspěvkovým organizacím zřízeným městskými částmi poskytuje IPR Praha data a výstupy standardním způsobem bezplatně na základě písemné žádosti, uvedené v příloze č. 1 Pravidel podepsané žadatelem nebo osobou jím písemně pověřenou. Převzetí dat a výstupů a souhlas s "Licenčními podmínkami pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy" (příloha č. 4 Pravidel) potvrdí žadatel svým podpisem na předávacím protokolu pro bezplatný výdej dat. Zmocní – li žadatel k převzetí dat a výstupů třetí osobu, doloží její oprávnění příslušným zmocněním.

 

Poskytování dat a výstupů státním orgánům

Dle Článku IV. „Pravidel“ poskytuje IPR Praha státním orgánům data a výstupy ve standardním režimu bezplatně na základě písemné "Žádosti o poskytnutí dat a výstupů státním orgánům" (příloha č. 2 Pravidel) podepsané žadatelem nebo osobou jím písemně pověřenou. Převzetí dat a výstupů a souhlas s "Licenčními podmínkami pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy" (příloha č. 4 Pravidel) potvrdí žadatel svým podpisem na předávacím protokolu pro bezplatný výdej dat. Zmocní – li žadatel k převzetí dat a výstupů třetí osobu, doloží její oprávnění příslušným zmocněním.

Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu o spolupráci

Odběratelům (i zahraničním), kteří mají s dodavatelem uzavřenou smlouvu o spolupráci při vzájemném poskytování dat a datových výstupů, poskytuje dodavatel data a výstupy v individuálním režimu podle této smlouvy; data a výstupy mimo rámec této smlouvy jsou poskytovány za manipulační poplatky a ceny stanovené ceníkem.  (Článek  V., "Pravidel").


Poskytování dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím a studentům

Studentům vzdělávacích institucí (i zahraničních) poskytuje IPR Praha data a výstupy bezplatně na základě písemné  "Žádosti o bezplatné poskytnutí dat a výstupů studentům vzdělávacích institucí" (příloha č. 3.1 Pravidel). Veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím pro účely vědy a výzkumu poskytuje IPR Praha  data a výstupy  bezplatně na základě písemné "Žádosti o poskytnutí dat a výstupů veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím" (příloha č. 3.2). Studentům a veřejným výzkumným a vzdělávacím institucím poskytuje IPR Praha data a výstupy bezplatně dle Článku VI. Pravidel a to ve standardním režimu dle čl. I odst. 4 písm. b) Pravidel.
Převzetí dat a výstupů a souhlas s "Licenčními podmínkami pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy" (příloha č. 4 Pravidel) potvrdí žadatel svým podpisem na předávacím protokolu pro bezplatný výdej dat.


Poskytování dat a výstupů odběratelům, kteří s dodavatelem nemají uzavřenou smlouvu o spolupráci

Odběratelé, kteří nemají s IPR Praha uzavřenou smlouvu o spolupráci platí za data a výstupy manipulační poplatky stanovené "Ceníkem" dle Článku VII "Pravidel".


Licenční podmínky

Spolu s daty a výstupy odběratel obdrží "Předávací protokol", ve kterém  souhlasí s "Licenčními podmínkami pro poskytování dat a výstupů z datového skladu GIS hl. m. Prahy".
Při porušení "Licenčních podmínek" bude odběratel postihován podle zákona.