INSPIRE v hl.m. Praze

15.12 2010

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) vstoupila v platnost 15. 5. 2007. Implementace směrnice byla do českého legislativního systému provedena formou novelizace zákona č. 123/1998 Sb., a vyhláškou č. 103/2010 Sb. Infrastrukturou pro prostorové informace se rozumí prostorová data a služby založené na prostorových datech, metadata, technické požadavky, dohody o sdílení přístupu k prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a jejich využívání, procesy a postupy koordinace a sledování, využívání prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Hl. město Praha je považováno za povinného poskytovatele.

Pracovní podklady Technické pracovní skupiny Land Use (TPS Data - Land Use)

Úkoly hl. m. Prahy vyplývající ze směrnice INSPIRE

Hl. město Praha je považováno za povinného poskytovatele, který má povinnost zpřístupňovat svoje data, vést a udržovat metadata k těmto datům a provozovaným službám a tato metadata předávat na Národní geoportál INSPIRE, na který musí rovněž uvádět evidenci o veřejném využívání jimi vytvářených, spravovaných, přijímaných nebo aktualizovaných prostorových datech. Garantem za tyto činnosti je Útvar rozvoje hl. m. Prahy, který má tyto povinnosti vymezeny ve své zřizovací listině (zřizovací listina URM).
Mezi základní povinnosti Útvaru rozvoje hl. m. Prahy jakožto povinného poskytovatele dat INSPIRE patří:

  1. vytváření, správa a aktualizace metadat prostorových dat, která jsou na Útvaru rozvoje vytvářena a povinně předávána na národní geoportál a služeb, které jsou nad těmito daty provozovány
  2. zřízení a provozování síťových služeb – služby vyhledávací, služby prohlížecí, služby stahování dat, služby transformační a služby umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech

Metadata

Problematika metadat je na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy dlouhodobě řešena. K vytváření a údržbě metadat prostorových dat jsou využívány nástroje ESRI ArcGIS (ArcCatalog). Formátem popisu metadat je ArcGIS metadata, který podporuje výstup metadatového profilu dle směrnice INSPIRE. Správa a distribuce metadat formou www katalogové služby je zajištěna s využitím extenze ArcGIS Server Geoportal Extension.

Vyhledávací služby

Správné vyplnění metadat je základem pro vyhledávací služby. Ty umožňují vyhledávaní souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech dle minimálně 7 kritérií, které jsou předmětem směrnice INSPIRE, a umožňují zobrazení obsahu metadat. Vyhledávací služby jsou založeny na technologii ArcGIS Server Geoportal Extension.

Prohlížecí služby

Prohlížecí služby umožňují zobrazovat, procházet, zoomovat, posouvat nebo překrývat zobrazitelná prostorová data a zobrazovat vysvětlivky. Prohlížecí služby jsou zpřístupněny na serverech URM (wgp.urm.cz) a MHMP (mpp.praha.eu).

Stahovací služby a licenční podmínky

Služby stahovací umožňují stažení prostorových dat a kde je to prakticky možné, také přímý přístup k datům. Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy se ke stahování dat využívá internetový obchod (http://eshop.urm.cz/), který umožňuje on-line objednávání a získávání digitálních map, leteckých snímků a dalších geografických datových produktů Hlavního města Prahy. Součástí každé objednávky je licenční smlouva s podmínkami užívání geodat.

Podrobné informace o službách jsou k dispozici na stránce www služby

URM jako povinný poskytovatel

Z hlediska geodat je Útvar rozvoje hl. m. Prahy povinným poskytovatelem pouze 2 témat prostorových dat dle směrnice INSPIRE – Využití území a Zařízení pro sledování životního prostředí. Strategií Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ale je vedení metadatových záznamů všech spravovaných dat a služeb, bez ohledu, zdali je Útvar rozvoje hl. m. Prahy povinným poskytovatelem a zveřejňování těchto onformací na vlastním geoportále. Na Národní geoportál jsou harvestovány pouze povinná témata a datové sady, které mají lepší kvalitu, než datové sady povinných poskytovatelů (např. ortofotomapa).